29.09.16

Isala Delta Vaargeul Reevediep Kampen

In opdracht van Bouwcombinatie Isala Delta verzorgt Van Kessel Bronbemaling Geesbrug bronbemalingswerkzaamheden ten behoeve van het project “Ruimte voor de Rivier IJsseldelta’’. Het plan IJsseldelta Zuid is onderdeel van het maatregelenpakket van Ruimte voor de Rivier in de beneden-IJssel en behelst het aanleggen van een hoogwatergeul. Een bypass van de IJssel via het Drontermeer en het Vossemeer naar het IJsselmeer. Het plan IJsseldelta Zuid omvat concreet de aanleg van het Reevediep (de bypass Kampen), de aanleg van dijken aan beide zijden van het Reevediep, de benodigde kunstwerken en de aanleg van mitigerende maatregelen (maatregelen ter beperking van de geohydrologische effecten buiten het projectgebied).

 

Ter voorbereiding is door Van Kessel Bronbemaling in 2015 een pompproef uitgevoerd. Voor deze proef is een meetnet van peilbuizen opgezet. Elke peilbuis werd voorzien van een datalogger waarvan de meetresultaten online konden worden uitgelezen. Naar aanleiding van de resultaten van de pompproef is met behulp van modelberekeningen een definitief ontwerp vastgesteld voor de uitvoering van de bemaling en een plan van aanpak geschreven waarbij tevens een indicatie is gegeven van de te verwachten onttrekkingsdebieten.

 

Van Kessel Bronbemaling draagt zorgt voor het machinaal aanbrengen van een horizontale bemaling ten behoeve van het in den droge kunnen graven van de vaargeul, waarbij zand en kleilagen separaat worden ontgraven. Nadat de vaargeul de gewenste diepte heeft bereikt, wordt de bodem afgewerkt met een kleilaag. Het tracé waar de bemaling benodigd is, is ongeveer 2.880 m¹ lang. Dit tracé is opgedeeld in vierentwintig vakken van 120 x 60 m¹. Per week wordt er één vak geheel ontgraven en bekleed met een kleilaag. Per vak worden twaalf drains (h.o.h. 10 m¹) machinaal aangebracht. Totaal komt dit neer op 17.280 m¹ drain.

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.