Regelbare drainage, de toekomst!

Regelbare drainage is een verzamelnaam voor de verschillende manieren waarop de waterhuishouding op een perceel of in een polder anders kan worden gereguleerd. De kennis in de agrarische sector over waterbeheersing komt op een steeds ‘hoger peil' te liggen. Omdat beregenen hoge kosten met zich meebrengt, wil men watertekort ondergronds kunnen aanvullen. Niet alle gewassen wortelen op dezelfde diepte en verbruiken evenveel water. In dit geval is kennis over het type gewas van de agrarische ondernemer van groot belang. In het verleden werd drainage alleen gebruikt om water af te voeren zodat in de lente de grond eerder kon worden bewerkt en in de herfst het oogsten later kon plaatsvinden. Dit wordt in streken waar altijd voldoende vocht in de grond beschikbaar is nog altijd gedaan. Door toepassing van regelbare drainage is het mogelijk om naast de waterafvoer ook de watertoevoer te reguleren.

Feiten & cijfers

Projectcategorieën
We kennen twee systemen. Bij het systeem van samengestelde regelbare drainage monden de drains rechtstreeks uit in een verzameldrain. Deze komt op haar beurt weer uit in een verzamelput waarin het peil regelbaar is. Ook zijn de drains bij dit systeem vaak dieper en intensiever aangelegd dan bij conventionele drainage. Een groot voordeel van dit systeem is dat er minder watergangen nodig zijn. Ook wordt door het hogere peil het water beter vastgehouden zodat er minder snel beregend hoeft te worden. Omgekeerd is het peil ook makkelijk te verlagen, zodat het land eerder berijdbaar is. Naast de landbouwkundige voordelen heeft het vasthouden van water ook positieve effecten op de waterkwaliteit. Door het hogere peil neemt de uitspoeling van stikstof en fosfaat af.
Daarnaast kennen we het enkelvoudig drainagesysteem waarbij de drains rechtstreeks uitmonden in de sloot en de ontwateringsbasis wordt gestuurd met het slootpeil.
Op de veenweidegebieden in Nederland wordt regelbare drainage om een andere reden gebruikt. In deze gebieden, wordt het waterpeil hoger gehouden om het inklinken van de bodem tegen te gaan. Verschillende agrarische organisaties hebben aangetoond dat toepassing van regelbare drainage in deze gebieden meer effect heeft dan alleen verhoging van het waterpeil in de sloten.
Waterschappen en Provincies zijn intussen ook zeer enthousiast over regelbare drainage. De reden hiervan is dat het voor Waterschappen en Provincie een aanzienlijke besparing oplevert.
Van Kessel Sport en Cultuurtechniek is betrokken bij verschillende praktijkproeven op gebied van regelbare drainage en loopt hiermee voorop in deze ontwikkeling.

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.